Schedule

S.NO TIMING PROGRAM
1 6.00 AM - 6.30 AM Telugu News
2 6.30AM - 7.00AM Hindi News
3 7.00 AM - 7.30 AM Religious Programme
4 7.30 AM - 8.00 AM Telugu News
5 8.00 AM - 8.30 AM Hindi News
6 8.30 AM - 9.30 AM Telugu Songs
7 9.30 AM - 10.00 AM Telugu News
8 10.00 AM - 10.30 AM Hindi News
9 10.30 AM - 1.00 PM Film,Telugu / Hindi/ English
10 1.00 PM - 1.30 PM Telugu comedy
11 1.30 PM - 2.00 PM Hindi News
12 2.00 PM - 2.30 PM Hindi comedy
13 2.30 PM - 3.00 PM Telugu News
14 3.00 PM - 5.30 PM Film, Telugu/hindi/ english
15 5.30 PM - 6.30 PM Songs Telugu / Hindi/ English
16 6.30 PM - 7.30 PM Politcal Punch
17 7.30 PM - 8.00 PM Funny Videos
18 8.00 PM - 8.30 PM Film News
19 8.30 PM - 9.00 PM Telugu News
20 9.00 PM - 9.30 PM Hindi News
21 9.30 PM - 10.00 PM National News
22 10.00 PM - 10.30 PM Sports
23 10.30 PM - 11.00 PM Crime
24 11.00 PM - 11.30 AM Telugu News
25 11.30 PM - 12.00 AM Hindi News
26 12.00 AM - 6.00 AM Films, Telugu / Hindi/ English